محمد باقری نیا

LiMon Privacy policy

Privacy Policy We understand how important privacy is to our community, especially children and their parents. We wrote this privacy policy to explain what information we collect through the LiMon mobile application (the “App”), how we use it, and what we’re doing to keep it safe. If you have any questions regarding this privacy policy, you can contact us. What information does LiMon collect? The SkilltoryTeam is always looking to better understand…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید متن رو داخل Button نمایش بدیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید متن رو داخل Button نمایش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید متن رو داخل Button نمایش بدیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا یک مثال عملی از مباحث گفته شده حالا اگر بخوایم یک مثال عملی از…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید متن رو داخل TextView نمایش بدیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید متن رو داخل TextView نمایش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید متن رو داخل TextView نمایش بدیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا یک مثال عملی از مباحث گفته شده حالا اگر بخوایم یک مثال عملی از…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید عدد Random تولید کنیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید عکس رو دایره ای برش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید عدد Random تولید کنیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا تابع شده این روش و نحوه استفاده ش روش دیگه ی استفاده از این کد اینه…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید عکس رو دایره ای برش بدیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید عکس رو دایره ای برش بدیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید عکس رو دایره ای برش بدیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا تابع شده این روش و نحوه استفاده ش روش دیگه ی استفاده از این…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید اتصال به اینترنت رو بررسی کنیم ؟

تو اندروید سایز صفحه رو به دست بیاریم

سوال: چطوری تو اندروید اتصال به اینترنت رو بررسی کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید اتصال به اینترنت رو بررسی کنیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم 👇 کد Manifest

  توجه توجه ⛔️⛔️‼️ حتما دقت کنید که جواز ACCESS_NETWORK_STATE رو داخل Manifest.xml وارد کرده باشید

و اما کد Java

  کد صفحه xml

   ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید از صفحه ScreenShot بگیریم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید از صفحه ScreenShot بگیریم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید از صفحه ScreenShot بگیریم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   در مرحله اول جواز استفاده از  WRITE_EXTERNAL_STORAGE رو در Manifest.xml به اپلیکیشن میدیم .

  Manifest

  بعد از این که جواز استفاده از  WRITE_EXTERNAL_STORAGE رو به اپلیکیشن…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید path رو از MediaUri دریافت کنیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید path رو از MediaUri دریافت کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید path رو از MediaUri دریافت کنیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا تابع شده این روش و نحوه استفاده ش روش دیگه ی استفاده از این…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید یک رشته رو capitalize کنیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید یک رشته رو capitalize کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید یک رشته رو capitalize کنیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا تابع شده این روش و نحوه استفاده ش روش دیگه ی استفاده از این کد اینه…    ادامه مطلب 

چطوری تو اندروید ایمیل وارد شده رو validate کنیم ؟

چطوری تو اندروید

سوال: چطوری تو اندروید ایمیل وارد شده رو validate کنیم ؟   پاسخ: اگر قصد داشته باشیم تو اندروید ایمیل وارد شده رو validate کنیم ، و همچنین ، این کار رو داخل یک Activity انجامش بدیم . باید کدمون رو به صورت زیر بنویسیم👇   کد صفحه  activity_main.xml

  کد صفحه  MainActivity.java

  اما حالا تابع شده این روش و نحوه استفاده ش روش دیگه ی استفاده از این…    ادامه مطلب